REGULAMIN APLIKACJI QUIZ HOUSE

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej QUIZ HOUSE.

I. DEFINICJE

Na potrzeby Regulaminu wskazane niżej pojęcia przyjmą następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – aplikacja mobilna Quiz House, umożliwiająca użytkownikom korzystanie z Usług;
 2. Operator – Adam Drzewicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BigBoxSystems.com Adam Drzewicki z siedzibą w Gdańsku, adres korespondencyjny ul. Partyzantów 57/4, 80-254 nr NIP 5842497334, będący właścicielem praw do aplikacji i dostawcą Usług.
 3. Usługi - usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji, które polegają w szczególności na:
  1. umożliwieniu samodzielnej rozgrywki lub rywalizacji z innymi użytkownikami w grze mającej postać quizu
  2. umożliwieniu kontaktu z innymi użytkownikami i tworzenia sieci społecznościowej
  3. umożliwieniu dodawania pytań do bazy danych Aplikacji
  4. otrzymywanie notyfikacji o wydarzeniach w Aplikacji.

II. URUCHOMIENIE APLIKACJI

 1. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja musi być wyposażone co najmniej w system operacyjny Android w wersji 4.1 lub wyższej.
 2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Koszty transmisji danych pokrywają użytkownicy we własnym zakresie.
 3. Celem uruchomienia aplikacji należy pobrać ją przy pomocy aplikacji Google Play. Zabronione jest pozyskiwanie oraz korzystanie z aplikacji pozyskanej w jakikolwiek inny sposób.
 4. Korzystanie z Aplikacji wymaga założenia konta użytkownika. Konto może być utworzone:
  1. w Aplikacji – poprzez podanie adresu e-mail oraz wprowadzenie i potwierdzenie hasła, przy pomocy którego użytkownik będzie logować się w aplikacji
  2. przez połączenie z kontem użytkownika w serwisie Facebook albo Google.
 5. Warunkiem utworzenia konta w każdym z wariantów jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 6. Użytkownik przez rejestrację konta w Aplikacji oświadcza, że:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych (ukończył 18 lat)
  2. posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych (ukończył 13 lat) i uzyskał zgodę rodzica lub opiekuna na akceptację Regulaminu.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, unikając naruszania praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Operatora oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za negatywne skutki naruszenia Regulaminu względem Operatora oraz osób trzecich. W razie naruszenia Regulaminu przez użytkownika, Operator może zawiesić lub usunąć konto.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika.

IV. PRAWA AUTORSKIE

 1. Aplikacja, w szczególności kod programowania oraz interfejs i poszczególne jego elementy stanowią utwory podlegające ochronie prawa autorskiego, prawa do których przysługują Operatorowi.
 2. Przez uruchomienie Aplikacji użytkownikowi udziela się licencji do osobistego, niekomercyjnego korzystania z Aplikacji.

V. DODAWANIE TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Aplikacja umożliwia użytkownikowi samodzielne dodawanie pytań do Aplikacji. Dodawane pytania mogą być opatrzone odpowiednią grafiką załączoną przez użytkownika.
 2. Użytkownik przed dodaniem pytania zobowiązany jest potwierdzić, iż zapoznał się z wytycznymi w zakresie praw autorskich.
 3. Użytkownik może dodać pytanie wyłącznie w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
  1. pytanie oraz dodany plik graficzny nie są objęte ochroną prawno-autorską;
  2. użytkownikowi przysługują majątkowe prawa autorskie umożliwiające dodanie pytania lub pliku graficznego;
  3. dodanie pytania i grafiki do Aplikacji przez użytkownika dozwolone jest na mocy licencji umownej albo ustawowej.
 4. Aplikacja umożliwia użytkownikom zaopatrzenie dodawanej grafiki w stosowny podpis celem wskazania autora, źródła lub rodzaju licencji, jeżeli jest to wymagane dla zgodnego z prawem zamieszczenia grafiki.
 5. Przez dodanie pytania użytkownik udziela Operatorowi nieodwołalnego upoważnienia do korzystania z dodanego pytania celem wykorzystania w Aplikacji, w tym do jego dowolnej modyfikacji.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do odrzucenia dodanego przez użytkownika pytania bez podawania powodu, jeżeli uzna iż narusza ono lub może naruszać Regulamin.
 7. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia profilu o dodatkowe dane osobowe.
 8. Zabronione jest wprowadzanie do Aplikacji danych osób trzecich.
 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawem treści wprowadzanych do Aplikacji, zarówno w zakresie wprowadzanych danych osobowych oraz treści pytań.
 10. Każda osoba może zgłosić zastrzeżenia dotyczące treści pytań lub naruszenia praw autorskich. Zgłoszenia można dokonać w formie pisemnej na adres Operatora, pod adresem e-mail quizymtb@gmail.com albo bezpośrednio w Aplikacji, przez funkcjonalność „zgłoś zastrzeżenie” dostępną po zakończeniu quizu.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Operator.
 2. Operator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 3. Dane osobowe zbierane są przez Operatora, w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z Aplikacji. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 4. Dane w postaci płci i wieku użytkownika mogą być wykorzystywane przez Operatora do tworzenia zanonimizowanych statystyk zbiorczych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Reklamacje w zakresie działania Aplikacji wnosić można w formie pisemnej na adres Operatora lub pod adresem e-mail quizymtb@gmail.com. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przez Operatora.
 3. Jeżeli nie uznano reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się, oprócz sądu powszechnego, o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie uokik.gov.pl lub o właściwego powiatowego rzecznika praw konsumentów. Konsument może również, celem rozstrzygnięcia sporu, skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Regulaminu może ulec zmianie w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji.
 5. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego bezpośrednio w Aplikacji.