POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI QUIZ HOUSE

I. WPROWADZENIE.

 1. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Korzystania z Aplikacji Mobilnej „QUIZ HOUSE” opublikowanego w dniu 28 sierpnia 2019 roku, dostępnego wraz z Polityką Prywatności bezpośrednio z poziomu Aplikacji i w witrynie internetowej mieszczącej się pod adresem: https://quizhouse.co/privacy/.
 2. Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności użyte zostały terminy zapisane wielką literą nadaje się im znaczenie zgodne z definicją przyjętą w Regulaminie.
 3. Administratorem Danych Osobowych jest Adam Drzewicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „BigBoxSystems.com Adam Drzewicki” z siedzibą w Gdańsku (80-254), adres korespondencyjny ul. Partyzantów 57/4, NIP: 5842497334, REGON: 012542051, adres e-mail: quizymtb@gmail.com.
 4. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny i zgodny z prawem – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator rejestruje wszystkie operacje na Danych Osobowych, zaś ich przeprowadzanie odbywa się wyłącznie przez uprawnionych pracowników i współpracowników Administratora.
 5. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące stosowały adekwatne środki bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora.
 6. Administrator szanuje praw do prywatności Użytkowników Aplikacji i podejmuje wszelkie starania, aby mogli się oni zapoznać się ze sposobem, w jaki przetwarzane są Dane Osobowe za pośrednictwem Aplikacji. Chcemy, żeby Nasi Użytkownicy wiedzieli:
  1. Czym jest Polityka Prywatności i czy Dane Osobowe są z nami bezpieczne;
  2. W jakim zakresie przetwarzamy Dane Osobowe;
  3. W jakich celach i na jakiej podstawie prawe przetwarzamy Dane Osobowe;
  4. Jak długo przetwarzamy Dane Osobowe;
  5. Komu przekazujemy Dane Osobowe;
  6. Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych.
 7. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 28 sierpnia 2019 rok.

II. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Usług w ramach funkcjonalności Aplikacji.
 2. Niektóre Dane Osobowe Administrator pozyskuje wskutek przetwarzania plików Cookies (tzw. Identyfikatory mobilne). Pliki Cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika korzystającego 
z Aplikacji. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Aplikacji – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Aplikacji i dokonywanych przez niego czynności. Identyfikatory mobilne mogą także mierzyć skuteczność i statystki reklam wyświetlanych w Aplikacji przez naszych zaufanych partnerów (dostawców reklam) z zastrzeżeniem, iż procedura takich pomiarów odbywa się bez łączenia Danych Osobowych z danymi statystycznymi i danymi o skuteczności reklamy.
 3. Korzystanie z Aplikacji wiąże się z przetwarzaniem przez Administratora następujących danych osobowych Użytkowników:
  1. Imię i nazwisko Użytkownika / zgoda – rejestracja /;
  2. Nickname Użytkownika / zgoda - rejestracja /;
  3. Adres e-mail Użytkownika / zgoda - rejestracja /;
  4. ID Użytkownika, / Identyfikator mobilny – automatyczny /;
  5. Historia rozegranych Quizów i pojedynków w ramach Quizów - dane o każdym Quizie, w którym uczestniczył Użytkownik, o wygranych i przegranych Quizach, o zaproszeniach do udziału w grze z innymi Użytkownikami / Identyfikator mobilny – automatyczny /;
  6. Historia udziału w konkursach dostępnych w ramach Aplikacji oraz wejść w witryny, do których odsyła Aplikacja / Identyfikator mobilny – automatyczny /;
  7. Dane o lokalizacji, z której Użytkownik pobrał Aplikację / Identyfikator mobilny – automatyczny /;
  8. Dane o częstotliwości korzystania z Aplikacji przez Użytkownika / Identyfikator mobilny – automatyczny /;
  9. Historia otwierania przez Użytkownika powiadomień typu „push” / Identyfikator mobilny – automatyczny /;
  10. Producent, model i system operacyjny telefonu lub innego urządzenia, na którym Użytkownik korzysta z Aplikacji / Identyfikator mobilny – automatyczny /;
  11. Adres IP urządzenia Użytkownika / Identyfikator mobilny – automatyczny /;
 4. Administrator przetwarza następujące pliki Cookies:
  1. Cookies Serwisowe - w celu dostarczania Użytkownikom usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości Usług. Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu Użytkownika, takich jak: identyfikator sesji – czas otwarcia Aplikacji, informacje uwierzytelniające – dane logowania w Aplikacji, informacje multimedialne – dotyczące np. odtwarzacza flesh; informacje stałe - trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji;
  2. Cookies Analityczne - służące do monitorowania ruchu w Aplikacji, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Aplikacji) oraz do wyświetlania w Aplikacji reklam typu „display” (nieprofilowanych). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 5. Korzystanie z Aplikacji wymaga Rejestracji.
 6. Osoby, które dokonują Rejestracji, proszone są o połączenie swojego konta w serwisie Facebook lub w serwisie Google z Kontem Użytkownika celem ułatwienia procesu Rejestracji i potwierdzenia tożsamości. Administrator nie publikuje treści na kontach Użytkowników w serwisie Facebook i Google. Administrator za pośrednictwem tych serwisów przetwarza wyłącznie nazwę Użytkownika w ww. serwisach (pseudonim lub imię i nazwisko) oraz adres e-mail. Informacje o zakresie i celach przetwarzania danych przez portale społecznościowe można znaleźć w ich politykach prywatności dostępnych tutaj: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation i tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
 7. Zmiana nazwy Użytkownika w Aplikacji z poziomu Konta Użytkownika jest fakultatywna.
 8. Jeżeli Użytkownik nie wylogował się z Konta Użytkownika, pozostaje ono aktywne pomimo opuszczenia Aplikacji, aby ułatwić powrót do Aplikacji w dowolnym momencie.
 9. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Aplikacji jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w ramach Pytań Użytkownika), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

III. CELE i PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Dane Osobowe są przetwarzane w celu:
  1. Umożliwienia korzystania z Usług, w tym obsługi Konta Użytkownika, udziału w Quizach i konkursach, a także w przypadku złożenia reklamacji – w celu jej rozpatrzenia: podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. poprawy jakości świadczonych Usług – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Aplikacji i sposobu korzystania z Konta Użytkownika w celu poprawy stosowanych funkcjonalności oraz jakości świadczonych Usług;
  3. przeciwdziałania nadużyciom w Aplikacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wykrywaniu i eliminacji nadużyć w Aplikacji (w tym Quizach i konkursach);
  4. w celu identyfikacji Użytkownika oraz obsługi jego zgłoszenia przesłanego przez Aplikację w ramach zgłoszenia zastrzeżenia do pytań w Quizach – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiadaniu na kierowane do niego zapytania oraz zapewnienie funkcjonowania Usług w zgodności z prawem i dobrymi obyczajami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji w celu doskonalenia jej funkcjonalności;
  6. w celach marketingowych polegających na wyświetlaniu Użytkownikom notyfikacji typu push dotyczących aktualizacji w Aplikacji, dodanych Quizów i konkursów a także w celu notyfikowania Użytkownika o zaproszeniu do udziału w Quizie wysłanym przez innego Użytkownika. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na prowadzeniu działań marketingowych własnych towarów i usług oraz w związku wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – tj. umożliwieniem korzystania z Usług i umożliwieniem Użytkownikom odebrania zaproszenia do udziału w Quizie.
 2. Zgodę na otrzymywanie wiadomości typu „push” Użytkownik może wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez zmianę ustawień w urządzeniu Użytkownika.

IV. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Okres przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej Usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane Osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia Usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest uzasadniony interes Administratora. W celu przeciwdziałania nadużyciom Dane Osobowe są przetwarzane przez okres 3 miesięcy licząc od rozwiązania umowy o świadczenie usług.
 2. Okres przetwarzania Danych Osobowych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

V. ODBIORCY DANYCH.

 1. W związku z realizacją Usług Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, sponsorom i fundatorom w Konkursach (wyłącznie wobec Użytkowników, którzy zdobędą w Konkursach nagrody) i kurierom (w związku z dostarczeniem ew. nagród). Podstawą prawną udostępnienia danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz sponsora lub fundatora Quizu lub Konkursu polegający na konieczności wywiązania się z zobowiązania do dostarczenia nagrody.
 2. Każdy Quiz Sponsorowany lub Konkurs w ramach Aplikacji posiada odrębny regulamin, w którym szczegółowo przekazywane zostają informacje dotyczące Danych Osobowych Użytkowników będących uczestnikami Konkursu. W razie konfliktu pomiędzy zapisami Polityki Prywatności a regulaminem Quizu Sponsorowanego lub Konkursu znaczenie rozstrzygające ma dany regulamin.
 3. Administrator ma prawo ujawnić wybrane informacje dotyczące Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając je na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW.

 1. Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:
  1. Prawo dostępu do treści Danych Osobowych;
  2. Prawo żądania i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych;
  3. Prawo do przenoszenia Danych Osobowych;
  4. Prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych
  5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik może ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub usuwając dane podane dobrowolnie w Aplikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych). Aktualnie w Aplikacji wyświetlamy reklamy, których wybór nie jest oparty o Dane Osobowe.
 4. W celu realizacji uprawnień określonych w niniejszym pkt. V ust. 1-4 Polityki Prywatności należy skontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym: Adam Drzewicki „BigBoxSystems.com Adam Drzewicki” ul. Partyzantów 57/4, 8- 254 Gdańsk, lub pod adresem e-mail: quizymtb@gmail.com.
 5. W zakresie w jakim Użytkownik uzna, iż jego Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora sprzecznie z prawem, Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.